คณาจารย์ประจำสาขา

อ.รัศมี  รัตนอุบล

หัวหน้าสาขาการเงินการธนาคาร

วุฒิการศึกษา :

Master's Degree : Master of Business Administration (Financial Management),  Dhurakij Pundit University

Bachelor's Degree: Bachelor of Business Administration (Accounting), Ramkhamhaeng  University

Email : ratsamee.ra@ssru.ac.th 

website :www.teacher.ssru.ac.th/ratsamee_ra/
04. 2018